KAJ JE OSEBNA ASISTENCA?

Osebna asistenca je oblika pomoči katere namen je omogočiti posamezniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodeloval v družbi na vseh področjih življenja, imel enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo.

KDO JE UPRAVIČEN DO OSEBNE ASISTENCE?

Oseba, ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev

Oseba stara od 18 do 65 let

Oseba, ki živi ali bi želela živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe. Oseba, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ali tujec, ki ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji….

KAKO SI UREDITI OSEBNO ASISTENCO?

Preko centra za socialno delo je potrebno oddati vlogo ( PRILOGA VLOGA).

Na podlagi sklepa CSD ima vsak upravičenec pravico, da si sam izbere svojega izvajalca osebne asistence in tudi v nadaljevanju osebnega asistenta.

KDO JE LAHKO OSEBNI ASISTENT?

Osebni asistent je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence in je pri njemu redno zaposlena.

Oseba mora biti, da lahko sklene delovno razmerje polnoletna, poslovno sposobna, in iz kazenske evidence mora biti razvidno, da ni bila nikoli pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti.

Ima opravljeno usposabljanje pa ZOA.